Tủ ATS

Duy trì hoạt động của tải khi mất điện lưới nhờ chế độ tự động chuyển từ điện lưới sang máy phát. Tự khởi động/ dừng máy phát điện, tự động chuyển nguồn lưới và máy phát khi điện áp lưới đã đảm bảo giá trị định mức thì tự động đóng phụ tải với lưới.

Đặt hàng