Tủ hoà đồng bộ

Tủ hòa đồng bộ có chức năng hòa các máy phát với nhau hoặc lưới điện với máy phát. Khi có yêu cầu hòa đồng bộ, bộ điều khiển hòa đồng bộ sẽ tự động kích hoạt khởi động các máy phát và tiến hành đóng cắt hệ ACB, để đưa hệ máy phát vận hành hòa đồng bộ cung cấp điện cho phụ tải đồng thời thực hiện điều phối phụ tải theo yêu cầu hệ thống.

Đặt hàng