Công ty TNHH Nanos Việt Nam (Doanh nghiệp Hàn Quốc)

Công ty TNHH Nanos Việt Nam (Doanh nghiệp Hàn Quốc) – KCN Bá Thiện 2, Vĩnh Phúc