Trường đại học mỹ thuật công nghiệp TP. Hồ Chí Minh

Trường đại học mỹ thuật công nghiệp TP. Hồ Chí Minh-

Địa chỉ: Phường 3, Bình Thạnh, Tp. Hồ Chí Minh