Máy biến áp đặc biệt+ Xem tất cả

Máy biến áp 1 pha+ Xem tất cả

Loại 1 pha amorphous

MBA 1 PHA AMORPHOUS 25KVA

Loại 1 pha amorphous

MBA 1 PHA AMORPHOUS 15KVA

Máy biến áp 1 pha

MBA 1 PHA 15KVA

Máy biến áp 1 pha

MBA 1 PHA 25KVA

Máy biến áp 1 pha

MBA 1 PHA 37.5KVA

Máy biến áp 1 pha

MBA 1 PHA 50KVA

máy biến áp 3 pha+ Xem tất cả

MBA 3 PHA KIỂU KÍN

MBA 3 PHA 560KVA

MBA 3 PHA KIỂU KÍN

MBA 3 PHA 400KVA

MBA 3 PHA KIỂU HỞ

MBA 3 PHA 750KVA

MBA 3 PHA AMORPHOUS

MBA 3 PHA 160KVA

MBA 3 PHA KIỂU KÍN

MBA 3 PHA 560KVA

MBA 3 PHA KIỂU HỞ

MBA 3 PHA 1600KVA

Máy biến áp khô+ Xem tất cả

MBA 3 PHA KIỂU KÍN

MBA 3 PHA 1250KVA

MBA 3 PHA AMORPHOUS

MBA 3 PHA 630KVA

Loại 1 pha amorphous

MBA 1 PHA AMORPHOUS 15KVA